Privacybeleid

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep en het privacybeleid van WelschapSocius is daarom van toepassing op MET Heemskerk. 

Dagelijks ontmoeten de medewerkers van MET Heemskerk een groot aantal inwoners, deelnemers, klanten en vrijwilligers met heel diverse vragen en problemen.
In die contacten is privacy en geheimhouding belangrijk. Ook is het belangrijk dat u kunt aangeven als u niet tevreden bent. Daarom heeft MET Heemskerk een privacybeleid en een klachtenreglement

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving, zoals de AVG. Dit betekent dat wij:

 • niet meer persoonsgegevens van u verzamelen dan relevant en noodzakelijk
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als die nodig is voor verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij…  Zie verderop bij ‘verstrekking niet aan derden’

Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk zijn

Medewerkers van MET Heemskerk zijn tot geheimhouding verplicht; dit geldt ook voor derden die MET Heemskerk inhuurt of anderszins aanstelt om werkzaamheden te verrichten. Kortom iedereen die inzicht heeft in persoonlijke gegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • geboortedatum, burgerlijke staat
 • IBAN bankrekeningnummer, BSN-nummer, kopie ID, salarisgegevens
 • gegevens over welzijn, welbevinden, persoonlijke situatie, persoonlijke ontwikkeling

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doeleinden

 • het aangaan van overeenkomsten of uitvoeren van een opdracht
 • het (op eigen initiatief) inschrijven en deelnemen aan activiteiten
 • het toesturen van nieuwsberichten
 • het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten
 • het uitvoeren van professionele en veilige kinderopvang
 • het uitvoeren van professioneel sociaal werk
 • het contact leggen en het ondersteunen van bewoners (op eigen verzoek)
 • het contact leggen en ondersteunen van vrijwilligers
 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • in het belang van MET Heemskerk en als het belang van MET Heemskerk prevaleert boven uw belang

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij...

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. MET Heemskerk kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. In dat geval verleent MET Heemskerk medewerking. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen binnen de EU. Wanneer er sprake is van (of vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling handelen onze WelschapSocius medewerkers conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Gegevensuitwisseling kan hierbij noodzakelijk zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat wij doorgaans gegevens niet meer bewaren als uw cont(r)act met ons is beëindigd; financiële gegevens bewaren wij volgens wetgeving 7 jaar.

Beveiliging en melden van incidenten

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of we vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden. Als dit ongunstige of nadelige gevolgen heeft voor u, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Rechten omtrent uw gegevens

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering ervan. U kunt door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u daartoe vragen om u te legitimeren.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u om contact met ons op te nemen.
WelschapSocius - MET Heemskerk
E info@welschapsocius.nl
T 0251 731 010

 

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep