Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de meeste lessen, workshops, cursussen of vergelijkbare activiteiten van MET Heemskerk.
Voor de cursus Conversatie Nederlands en Nederlands Alfa beginners gelden andere inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. Deze vind je hier.

Inschrijving

➢ U kunt uzelf, uw kind of een andere deelnemer inschrijven via de website www.metheemskerk.nl of aan de balie van:

  • buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk
  • buurtcentrum De Schuilhoek, v. Bronckhorststr 1, Heemskerk

➢ Inschrijven kan alleen via een volledig ingevuld online inschrijfformulier; of met een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier dat voorzien is van uw handtekening.
➢ U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent of verstuurt via internet.
➢ Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.
➢ Heeft u of uw kind het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan kan dat alleen via opnieuw inschrijven.

Lesgarantie

Het aantal lessen/bijeenkomsten bij een activiteit wordt voor de startdatum bepaald. De activiteitenbijdrage wordt hierop gebaseerd. We kunnen niet garanderen dat alle geplande lessen/bijeenkomsten ook daadwerkelijk gegeven worden. Lessen/bijeenkomsten kunnen geannuleerd worden bij bijvoorbeeld ziekte van de docent. Wij brengen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, telefonisch en/of via e-email. De vervallen lessen/bijeenkomsten worden ingehaald. Voor kinderen kunnen we geen opvanggarantie bieden als lessen/bijeenkomsten komen te vervallen.

Proefles

Alleen bij bewegingsactiviteiten met meer dan 20 bijeenkomsten, is het mogelijk een proefles te volgen. Bij definitieve inschrijving voor de activiteit, brengen wij de proefles wel in rekening.

Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.

MET Heemskerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door MET Heemskerk georganiseerde activiteiten.

Betaling & kosten

➢ Het inschrijfformulier is tevens een eenmalige incassomachtiging.
➢ De activiteitenbijdrage wordt pas na de start van de activiteit van uw bank/girorekening afgeschreven.
➢ Langlopende activiteiten (meer dan 20 bijeenkomsten) worden in 2 termijnen afgeschreven.
➢ Een door de deelnemer gemiste bijeenkomst (bv. door ziekte of verhindering) kan niet worden ingehaald en geeft geen recht op terugbetaling van de kosten.
➢ Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u of uw kind is ingeschreven, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
➢ Materiaalkosten zijn niet altijd bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit wordt het materiaal en/of boeken bij het buurtcentrum of de docent aangeschaft. Soms moet het materiaal door de deelnemer zelf aangeschaft worden.
➢ Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt het bedrag van uw incassomachtiging niet afgeschreven.
➢ Geeft u geen machtiging af, dan wordt er € 2,50 per factuur extra in rekening gebracht voor administratiekosten.
➢ Wanneer het bedrag niet van uw bank/girorekening afgeschreven kan worden, ontvangt u een factuur. Er wordt dan € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
➢ Betaalt u de factuur niet binnen het gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een herinneringsfactuur met het verzoek alsnog te betalen en wordt er € 2,50 in rekening gebracht voor administratiekosten.
➢ Betaalt u de herinneringsfactuur niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een aanmaning en moet u € 12,50 extra betalen.

Annuleren

➢ Als u of uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor u/uw kind is ingeschreven, dan dient u dit tenminste één week vóór de start van de activiteit schriftelijk of per e-mail te melden bij cursusbureau@metheemskerk.nl.
➢ Meldt u uzelf of uw kind niet op tijd af, dan wordt alsnog de activiteitenbijdrage afgeschreven.
➢ Tussentijds annuleren is niet mogelijk.
➢ Beëindiging halverwege het seizoen is alléén mogelijk bij bewegingscursussen, mits u dat schriftelijk aangeeft vóór 1 januari 2022.
➢ Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door.

Bijzondere bijstand voor meedoen

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.
Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Heeft u een vraag over bijzondere bijstand? Ga naar de website van de Gemeente https://www.heemskerk.nl/werk-inkomen-zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee

Privacy

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de gegevens die u aan ons afstaat bij inschrijving. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan privacywet AVG-2018. Wilt u meer weten over ons privacy beleid? U kunt onze privacy verklaring vinden op onze website of inzien bij de balie van het Spectrum of de Schuilhoek.
Cursusbureau MET Heemskerk, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk
E cursusbureau@metheemskerk.nl - T 088 88 76 800

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep