Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor Activiteiten 2020 - 2021

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lessen, workshops, cursussen of vergelijkbare activiteiten van MET Heemskerk en Brede School Heemskerk.


Inschrijving

 • U kunt uzelf, uw kind of andere deelnemer inschrijven via 088 - 88 76 800, de website en aan de balie van:
  • buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk
  • buurtcentrum De Schuilhoek, v. Bronckhorststr 1, Heemskerk
 • Inschrijven kan alleen via een volledig ingevuld online inschrijfformulier; of met een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier dat voorzien is van uw handtekening.
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent of verstuurt via internet.
 • Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.
 • Heeft u of uw kind het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan kan dat alleen via opnieuw inschrijven.

Lesgarantie

Het aantal lessen/bijeenkomsten bij een activiteit wordt voor de startdatum bepaald. De activiteitenbijdrage wordt hierop gebaseerd. We kunnen niet garanderen dat alle geplande lessen/bijeenkomsten ook daadwerkelijk gegeven worden. Lessen/bijeenkomsten kunnen geannuleerd worden bij bijvoorbeeld ziekte van de docent. Wij brengen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, telefonisch en/of via e-email. De vervallen lessen/bijeenkomsten worden ingehaald. Voor kinderen kunnen we geen opvang bieden als lessen/bijeenkomsten komen te vervallen.

Proefles

Alleen bij bewegingsactiviteiten met meer dan 20 bijeenkomsten, is het mogelijk een proefles te volgen. Bij definitieve inschrijving voor de activiteit, brengen wij de proefles wel in rekening.
Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.
Welschap Welzijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door MET Heemskerk georganiseerde activiteiten.

Betaling & kosten

 • Het inschrijfformulier is tevens een eenmalige incassomachtiging.
 • De activiteitenbijdrage wordt pas na de start van de activiteit van uw bank/girorekening afgeschreven.
 • Langlopende activiteiten (meer dan 20 bijeenkomsten) worden in 2 termijnen afgeschreven.
 • Een door de deelnemer gemiste bijeenkomst (bv. door ziekte of verhindering) kan niet worden ingehaald en geeft geen recht op terugbetaling van de kosten.
 • Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u of uw kind is ingeschreven, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
 • Materiaalkosten zijn niet altijd bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit wordt het materiaal en/of boeken bij het buurtcentrum of de docent aangeschaft. Soms moet het materiaal door de deelnemer zelf aangeschaft worden.
 • Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt het bedrag van uw incassomachtiging niet afgeschreven.
 • Geeft u geen machtiging af, dan wordt er € 2,50 per factuur extra in rekening gebracht voor administratiekosten.
 • Wanneer het bedrag niet van uw bank/girorekening afgeschreven kan worden, ontvangt u een factuur. Er wordt dan € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Betaalt u de factuur niet binnen het gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een herinneringsfactuur met het verzoek alsnog te betalen en wordt er € 2,50 in rekening gebracht voor administratiekosten.
 • Betaalt u de herinneringsfactuur niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een aanmaning en moet u € 12,50 extra betalen.

Annuleren

 • Als u of uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor u/uw kind is ingeschreven, dan dient u dit tenminste één week vóór de start van de activiteit schriftelijk of per e-mail te melden bij het Cursusbureau van MET Heemskerk:
 • Meldt u uzelf of uw kind niet op tijd af, dan wordt alsnog de activiteitenbijdrage afgeschreven.
 • Tussentijds annuleren is niet mogelijk.
 • Beëindiging halverwege het seizoen is alléén mogelijk bij bewegingscursussen, mits u dat schriftelijk aangeeft vóór 1 januari 2022.
 • Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door.

Kortingsregeling MET Heemskerk activiteiten

Heeft u een laag inkomen waardoor meedoen met sociale of andere activiteiten voor u of uw kind niet mogelijk is? Gemeente Heemskerk komt inwoners van Heemskerk met een laag inkomen en weinig bezit (vermogen) tegemoet met minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. Bekijk op de website van gemeente Heemskerk of u recht heeft op korting of een financiële bijdrage https://www.heemskerk.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/iedereen-doet-mee.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de regeling of korting? Wij bieden op dinsdag- en donderdagmiddag Eerste Hulp Bij Administratie (EHBA).

Locaties EHBA

 • dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur op het Burgemeestern Nielenplein 6, Centrum Heemskerk
 • woensdag van 12.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum de Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1, Heemskerk
 • donderdag van 12.00 tot 14.00 uur op het Europaplein 63 - 65, Heemskerk

Privacy

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de gegevens die u aan ons afstaat bij inschrijving. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan privacywet AVG-2018. Wilt u meer weten over ons privacy beleid? U kunt onze privacy verklaring vinden op onze website https://www.welschapwelzijn.nl/privacy of inzien bij de balie van het Spectrum of de Schuilhoek.

Cursusbureau MET Heemskerk, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk
E - T 088 - 88 76 800