Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor Activiteiten 2019-2020

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lessen, workshops, cursussen of vergelijkbare activiteiten van MET Heemskerk en Brede School Heemskerk.

 

Inschrijving

 • U kunt uzelf, uw kind of andere deelnemer inschrijven via de website of aan de balie van:
  • buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk, tel. 207777
  • buurtcentrum De Schuilhoek, v. Bronckhorststr 1, Heemskerk, tel. 253054
 • Inschrijven kan alleen via een volledig ingevuld online inschrijfformulier; of met een volledig ingevuld papieren inschrijfformulier dat voorzien is van uw handtekening.
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent of verstuurt via internet.
 • Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen.
 • Heeft u of uw kind het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan kan dat alleen via opnieuw inschrijven.

Lesgarantie

Het aantal lessen/bijeenkomsten bij een activiteit wordt voor de startdatum bepaald. De activiteitenbijdrage wordt hierop gebaseerd. We kunnen niet garanderen dat alle geplande lessen/bijeenkomsten ook daadwerkelijk gegeven worden. Lessen/bijeenkomsten kunnen geannuleerd worden bij bijvoorbeeld ziekte van de docent. Wij brengen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, telefonisch en/of via e-email. De vervallen lessen/bijeenkomsten worden ingehaald. Voor kinderen kunnen we geen opvanggarantie bieden als lessen/bijeenkomsten komen te vervallen.

Proefles

Alleen bij bewegingsactiviteiten met meer dan 20 bijeenkomsten, is het mogelijk een proefles te volgen. Bij definitieve inschrijving voor de activiteit, brengen wij de proefles wel in rekening.
Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.
Welschap Welzijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door Welschap Welzijn georganiseerde activiteiten.

Betaling & kosten

 • Het inschrijfformulier is tevens een eenmalige incassomachtiging.
 • De activiteitenbijdrage wordt pas na de start van de activiteit van uw bank/girorekening afgeschreven.
 • Langlopende activiteiten (meer dan 20 bijeenkomsten) worden in 2 termijnen afgeschreven.
 • Een door de deelnemer gemiste bijeenkomst (bv. door ziekte of verhindering) kan niet worden ingehaald en geeft geen recht op terugbetaling van de kosten.
 • Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u of uw kind is ingeschreven, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
 • Materiaalkosten zijn niet altijd bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit wordt het materiaal en/of boeken bij het buurtcentrum of de docent aangeschaft. Soms moet het materiaal door de deelnemer zelf aangeschaft worden.
 • Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt het bedrag van uw incassomachtiging niet afgeschreven.
 • Geeft u geen machtiging af, dan wordt er € 2,50 per factuur extra in rekening gebracht voor administratiekosten.
 • Wanneer het bedrag niet van uw bank/girorekening afgeschreven kan worden, ontvangt u een factuur. Er wordt dan € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Betaalt u de factuur niet binnen het gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een herinneringsfactuur met het verzoek alsnog te betalen en wordt er € 2,50 in rekening gebracht voor administratiekosten.
 • Betaalt u de herinneringsfactuur niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u na 7 dagen een aanmaning en moet u € 12,50 extra betalen.

Annuleren

 • Als u of uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor u/uw kind is ingeschreven, dan dient u dit tenminste één week vóór de start van de activiteit schriftelijk of per e-mail te melden bij het Cursusbureau van Welschap:
 • Meldt u uzelf of uw kind niet op tijd af, dan wordt alsnog de activiteitenbijdrage afgeschreven.
 • Tussentijds annuleren is niet mogelijk.
 • Beëindiging halverwege het seizoen is alléén mogelijk bij bewegingscursussen, mits u dat schriftelijk aangeeft vóór 1 januari 2021.
 • Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door.

Kortingsregeling Welzijnsactiviteiten

Welschap Welzijn hanteert inkomensafhankelijke tarieven, alleen voor inwoners van Heemskerk. U kunt vooraf korting op een activiteit aanvragen als bij de omschrijving van de activiteit kenbaar is gemaakt dat dit mogelijk is. Wanneer u bij inschrijving kenbaar maakt dat u gebruik wilt maken van de kortingsregeling, dan ontvangt u het informatiepakketje 'korting aanvraag' met het verzoek om het korting aanvraag formulier, samen met het IB60- formulier (inkomensverklaring van de Belastingdienst), z.s.m. in te dienen. U komt in aanmerking voor een kortingstarief als u voldoet aan de voorwaarden en wanneer uw verzoek uiterlijk 7 dagen voor startdatum is ingeleverd. U wordt per brief of e-mail op de hoogte gebracht of u in aanmerking komt voor een korting. Als u een eenmalige machtiging heeft afgegeven en u heeft recht op korting, dan wordt de activiteitenbijdrage automatisch aangepast. De kortingsregeling kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Welschap Welzijn hanteert de volgende grenzen:

* een gezinsinkomen tussen € 21.000 en € 28.000 per jaar geeft recht op 10% korting op de activiteitenbijdrage;
* een gezinsinkomen onder de € 21.000 per jaar geeft recht op 40% korting op de activiteitenbijdrage.
Het gezinsinkomen omvat het bruto jaarinkomen van uzelf, uw eventuele partner en eventuele overige gezinsleden (exclusief kinderbijslag).

Bijzondere bijstand

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.
Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding.
Heeft u een vraag over bijzondere bijstand? Ga naar de website van de Gemeente https://www.heemskerk.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/bijzondere-bijstand/.

AOW-leeftijd

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en heeft u recht op korting op basis van uw inkomen, dan hoeft u maar 1 maal korting aan te vragen, mits uw persoonlijke situatie en daardoor ook uw financiële situatie niet verandert. Verandert uw financiële situatie dan dient u opnieuw korting aan te vragen. Geeft u bij inschrijven op een activiteit aan indien u reeds recht hebt op korting.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de gegevens die u aan ons afstaat bij inschrijving. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan privacywet AVG-2018. Wilt u meer weten over ons privacy beleid? U kunt onze privacy verklaring vinden op onze website https://www.welschapwelzijn.nl/privacy of inzien bij de balie van het Spectrum of de Schuilhoek.

Cursusbureau MET Heemskerk, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk
E - T (0251) 207725